Bygherrerådgivning

Pragma aps kan udfylde rollen som tovholder eller sparringspartner, hvis fx en offentlig eller privat bygherre har et større projekt, hvor der skal nedrives bygninger, håndteres overskudsjord og opføres nye bygninger eller anlæg. I disse sager er der ofte behov for at få udført undersøgelse inden for:
  • Kortlægning af bl.a. PCB, asbest og metaller i bygningsmassen, som skal nedrives.
  • Nedrivning og bortskaffelse af bygningsmasse, herunder fokus på genbrug og genanvendelse.
  • Geoteknisk undersøgelse, herunder vurdering af behov for grundvandssænkning ved gravearbejde.
  • Forklassificering af overskudsjord og udarbejdelse af jordhåndteringsplan.
  • Planlægning, tilsyn og dokumentation for afgravning forurenet jord, herunder minimering af udgifter til bortskaffelse af jord.
pragma kan tilbyde at forestå overordnet planlægning og koordinering af projektet, herunder indhente konkurrencedygtige tilbud fra stærke lokale samarbejdspartnere, eller agere uvildig sparringspartner, som skal være med til at sikre, at bygherrens interesser og økonomi tilgodeses mest hensigtsmæssigt under hele projektet.