Industrimiljø

  • Miljøkonsekvensvurderinger ved anlæggelse af havnesedimentdepoter ved Thyborøn og Hvide Sande, udført ved NIRAS og DMR for henholdsvis Thyborøn Havn og Hvide Sande Havn.
  • Miljøkonsekvensvurderinger for udsivning af miljøfremmede stoffer i boremudder ved styrede underboringer udført af Kogsgaard Miljø og DMR for private virksomheder.
  • Miljøkonsekvensvurderinger af polymerer m.v., ved afvanding af optaget søsediment, udført ved Kogsgaard Miljø for Esbjerg Kommune. 
  • Fastsættelse af miljøkvalitetskrav for overfladevand for Cheminova specifikke stoffer i udledning til Vesterhavet udført ved Ringkjøbing Amt.
  • Udarbejdelse af tilslutningstilladelser for spildevand til offentlig kloak udført ved Kogsgaard Miljø for bl.a. Skive og Varde kommuner.
  • Undersøgelse af sedimenter havnebassiner og indsejlinger samt indhentning af optagningstilladelser forud for klapning og deponering udført ved Kogsgaard Miljø for Thyborøn Havn.
  • Undersøgelse af udledning af TBT og metaller i særskilt udledning fra omlasteplads til forurenet havnesediment, udført ved Kogsgaard Miljø og Thyborøn Havn.
  • Karakterisering af miljøfremmede stoffer og metaller i brugt støberisand, både bentonitbundet og kemisk bundet, udført ved Kogsgaard Miljø for Vald. Birn A/S og Ferrodan
  • Genanvendelse af homogene restprodukter som støberisand og slagge som erstatning for sand og grus, udført ved Kogsgaard Miljø for Vald. Birn A/S.